Wyszukiwarka:
INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości
titleName

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Ostrów Lubelski, dnia 12 stycznia 2021 r.

RIN.6850.3.2.2020

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 7 lat. Wykaz obejmuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 662 o pow. 0,2319 ha (powierzchnia użyczenia: 11 m2) położoną w obrębie 0001 Ostrów Lubelski – miasto, użyczenie na cele posadowienia elementów małej architektury budowlanej – samoobsługowej stacji rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m. in. stojakami rowerowymi, ławkami, tablicami informacyjnymi).

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 12.01.2021 r. do 03.02.2021 r.

Informacja: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1), tel. 81 8520003 wew. 26.

ZARZĄDZENIE Nr 304/21

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Oddaje się w użyczenie na okres 7 lat, na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” z siedzibą w Parczewie część nieruchomości nr 662 o pow. 11 m2 położonej w Ostrowie Lubelskim, w obrębie 0001 Ostrów Lubelski – miasto, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1A/00007198/3 jako własność Gminy Ostrów Lubelski, celem posadowienia na przedmiotowym gruncie elementów małej architektury budowlanej – samoobsługowej stacji rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m. in. stojakami rowerowymi, ławkami, tablicami informacyjnymi), w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  2. Ogłasza się wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz na stronie internetowej Gminy Ostrów Lubelski https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

mgr Józef Gruszczyk

RIN.6850.3.1.2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 304/21 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

  1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

LU1A/00007198/3, działka nr: 662, Ostrów Lubelski, obręb: 0001 Ostrów Lubelski – miasto, jednostka ewidencyjna: 060810_4 Ostrów Lubelski, powiat: lubartowski, województwo: lubelskie, jednostka rej.: G.77, ark. mapy: 3;

2) powierzchnia nieruchomości – 0,2319 ha, powierzchnia użyczenia: 11 m2;

3) opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, działka o nieregularnym kształcie, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, opis użytku wg EGiB: tereny różne, Tr – 0,2319 ha.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Lubelski część przeznaczonej do użyczenia działki usytuowana jest w terenach usług niepublicznych- teren oznaczony symbolem A35UN;

5) termin zagospodarowania nieruchomości – użyczenie na czas określony, 7 lat od dnia podpisania umowy użyczenia,

6) cena nieruchomości – nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy;

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy;

9) terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy;

10) zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do bezpłatnego użyczenia na okres 7 lat na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” z siedzibą w Parczewie celem posadowienia na przedmiotowym gruncie elementów małej architektury budowlanej – samoobsługowej stacji rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m. in. stojakami rowerowymi, ławkami, tablicami informacyjnymi), w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim na okres 21 dni licząc od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia 03 lutego 2021 r.

Informacja: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1), tel. 81 8520003 wew. 26.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

18301