Wyszukiwarka:
INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości
titleName

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Ostrów Lubelski, dnia 12 stycznia 2021 r.

RIN.6845.15.3.2020

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

  • 2918 o pow. 0,2395 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny, dzierżawa na cele rolnicze;

  • 2919 o pow. 0,1398 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny,dzierżawa na cele rolnicze.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 12.01.2021 r. do 03.02.2021 r.

Informacja: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1), tel. 81 8520003 wew. 26.

RIN.6845.15.2.2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 305/21 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

L. p.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja o przeznaczeniu w dzierżawę

1

LU1A/00056155/8

Działka nr: 2918

Obręb: 0002 Ostrów Lubelski – rolny.

Powierzchnia w ha: 0,2395.

Jednostka ewidencyjna: 060810_4 Ostrów Lubelski

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Jednostka rej.: G.10

Ark. mapy: 7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta.

Opis użytku wg EGiB: grunty orne,

RIIIb– 0,2395 ha.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka usytuowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu B 107 MN. Sposób zagospodarowani: uprawy rolnicze.

3 lata od podpisania umowy dzierżawy

0,80 dt żyta wg ceny żyta przyjętej do podatku rolnego

(zwolnione z Vat)

W dwóch ratach:

I rata do 31 marca

II rata do 30 września

każdego roku obowiązywania umowy.

Waloryzacja raz w roku

w oparciu o cenę 1 dt żyta przyjęta do ustalenia podatku rolnego danego roku.

Czynsz za I półrocze 2021 r. zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

2

LU1A/00056155/8

Działka nr: 2919

Obręb: 0002 Ostrów Lubelski – rolny.

Powierzchnia w ha: 0,1398.

Jednostka ewidencyjna: 060810_4 Ostrów Lubelski

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Jednostka rej.: G.10

Ark. mapy: 7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta.

Opis użytku wg EGiB: grunty orne,

RIIIb– 0,1398 ha.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka usytuowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu B 107 MN. Sposób zagospodarowani: uprawy rolnicze.

3 lata od podpisania umowy dzierżawy

0,80 dt żyta wg ceny żyta przyjętej do podatku rolnego

(zwolnione z Vat)

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim na okres 21 dni licząc od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia 03 lutego 2021 r. Informacja: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1), tel. 81 8520003 wew. 26.

ZARZĄDZENIE Nr 305/21

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność

Gminy Ostrów Lubelski

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość gruntową stanowią własność Gminy Ostrów Lubelski wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Ogłasza się wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz na stronie internetowej Gminy Ostrów Lubelski https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

mgr Józef Gruszczyk

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

18302