Wyszukiwarka:
IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę garażową położonych w Pasymiu przy ul. Wyzwolenia
titleName

IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę garażową położonych w Pasymiu przy ul. Wyzwolenia

Pasym, dnia 29.06.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek pod zabudowę garażową położonych w Pasymiu przy ul. Wyzwolenia, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym:

  • nr 427/9 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/10 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/11 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/12 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/13 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/14 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/15 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/16 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/17 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł,

  • nr 427/18 o pow. 23 m2 – cena wywoławcza wynosi 2.400,-zł.

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww .nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00022267/5. Działki położone są w Pasymiu w sąsiedztwie istniejącego kompleksu działek zabudowanych garażami. Dojazd do działek od strony ulicy Wyzwolenia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., poz. 2565, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem B110KSg – teren zabudowy garażowej. Podstawowa infrastruktura komunalna w zasięgu oddziaływania z możliwością podłączenia. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.03.2020 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 18.05.2020 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 24.06.2020 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 03.08.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 8:30.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 29.07.2020 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 29.07.2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-28-64 wew. 34.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

15886