Wyszukiwarka:
IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
titleName

IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Znak:AGK.6840.2.2019

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 172/79 o pow. 0.1760 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00066192/6 za cenę wywoławczą 84.000,00 złotych brutto,

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do II przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu.

II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 25 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do III przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z II przetargu.

III przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 16 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11. Cena wywoławcza do IV przetargu nie została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z III przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ulicy Kolistej.

W/w Księga Wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Kolistej i Nadwiślańskiej w Bobrku, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Województwa
dla działki nr 172/79: 14 MN – tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Opis działki:

Sprzedawane nieruchomości zlokalizowane są w Dolnym Bobrku w strefie przygranicznej Gminy Chełmek z Gminą Libiąż. Położone po wschodniej stronie wzdłuż ulicy Kolistej na odcinku od ulicy Nadwiślańskiej. Ulica Kolista jest drogą wewnętrzną. Sprzedawane nieruchomości posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Nadwiślańskiej) przez ul. Kolistą, drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej o małym natężeniu ruchu, służącą głównie jako dojazd do posesji oraz służbom komunalnym. Dostęp do infrastruktury technicznej w najbliższym sąsiedztwie.

Działka nr 172/79 – Nieruchomość przylegająca bezpośrednio do ul. Kolistej, usytuowana jako działka środkowa. Działka niezabudowana o kształcie regularnym, zwartym, zbliżonym do trapezu. Teren płaski. Wzdłuż zachodniej granicy działki widoczne pozostałości po ogrodzeniu (słupki stalowe). Dodatkowo wzdłuż północno-zachodniej granicy działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne. Następnie linie biegną wzdłuż zachodniej granicy działki. Dodatkowo w północno-zachodnim narożu działki zlokalizowany jest słup podtrzymujący w/w linie infrastruktury technicznej. Od strony południowej i północnej, sąsiedztwo stanowią działki nr 172/80 i 172/78 o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony wschodniej bezpośrednie sąsiedztwo tworzą tereny użytkowane rolniczo z docelowym przeznaczeniem pod wydzielenie i zabudowę budynkami mieszkalnymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy przetargu winni:

a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium – numer nieruchomości”.

b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-u, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.

d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:

  • zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  • zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wznowienia punktów granicznych zbywanej działki, przyszły nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Do dnia 25 lutego 2019 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) mogły składać wnioski o jej nabycie.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz możliwością jej zagospodarowania.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362)

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie 8.400,00 złotych, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem ”wadium – nr nieruchomości”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 12.10

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 18 maja 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

15209