Wyszukiwarka:
IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Brzyno, gm. Krokowa
titleName

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Brzyno, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do sprzedaży,

położona w obrębie Brzyno, gmina Krokowa

(w linii prostej: do Jeziora Żarnowieckiego – 800 m, do Morza Bałtyckiego 7 km).

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  KROKOWA

z dnia  5 października 2021 r.

Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i  www.krokowa.pl.

 

ogłasza  IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Brzyno, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016602/9  Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie. Termin poprzedniego przetargu: 11.06.2021r., 22.07.2021r. i 02.09.2021r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Lp Położenie

nieruchomości

Nr działki Pow. działki

 

Cena

wywoławcza

w zł.  netto.

Wadium

 

1/. Brzyno 334/1 0.1813 ha 84.753,00 zł 7.000,00 zł
2/. Brzyno 334/4 0.1372 ha 61.487,00 zł 5.100,00 zł
3/. Brzyno 334/9 0.1227 ha 62.099,00 zł 5.200,00 zł

  

                               Nieruchomość  znajduje się na obszarze z objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu  wsi Brzyno w gminie Krokowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krokowa LI/550/2014 z dnia 30 października 2014r. ogłoszonym  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego      z dnia  11 grudnia 2014, poz.4397. Zgodnie z w/w miejscowym planem: działka oznaczona nr 334/1 o pow. 0,1813 ha znajduje się na terenie oznaczonym    symbolem  A.09.MU –  „Teren zabudowy mieszkaniowej                      i usługowej”. Dodatkowo w terenie ustalono wymóg zachowania istniejacego szpaleru drzew (znajduje się on  na działce nr 334/1),  działka oznaczona nr 334/4 o pow. 0.1372 ha i  nr 334/9 o pow. 0.1227 ha,  znajdują się na terenie oznaczonym symbolem C.06.MU – „Teren zabudowy mieszkaniowej  i usługowej”.

Przy zbywaniu działki nr 334/1, 334/4 i 334/9  zostanie ustanowiona służebność gruntowa (przejazdu i przechodu oraz prowadzenia mediów) zapewniająca im dostęp do drogi publicznej.

Opis nieruchomości: przedmiotowe działki są nieogrodzone, pofałdowane, dość licznie porośnięte zakrzewieniami i częściowo zadrzewieniami,  o silnym pochyleniu w kierunku północnym, są niezabudowane  i nieuzbrojone.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT.           

         Przetarg odbędzie się w dniu  18 listopada 2021 r.  o godz. 11:45 w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (na każdą z nieruchomości osobno) w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w terminie do 12 listopada 2021 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg  Brzyno dz. …………”.

Wpłata wadium oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu sprzedaży, w tym jego stanem technicznym   i funkcjonalnym, i przystępujący do przetargu nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń  i uwag do zbywcy.

 INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

5/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości    w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

9/. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem  i na koszt przyszłego nabywcy.

16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

18/. Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa,ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach)   i  www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym   w Gdańsku pod nr 2038  a także na Facebooku

INFORMACJA
1/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.
5/. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.
7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.
9/. Wadium nie podlega zwrotowi:
1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
12/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.
15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
18/. Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa,ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038 a także na Facebooku.

 

KOMUNIKAT

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:
– uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczka) zgodniez obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
16. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@krokowa.pl
17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
18. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
19. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
20. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
21. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także
– w przypadkach przewidzianych prawem
– prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krokowa

ID Ogłoszenia:

21568