Wyszukiwarka:
Jeżów Gmina Końskie (obręb 0015)
titleName

Jeżów Gmina Końskie (obręb 0015)

Znak: GNL.6840.22.2015-20.MS Końskie, dn. 15.05.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Końskie, położonej w Jeżowie, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie obręb 0015.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

Jeżów

Gmina Końskie

(obręb 0015)

761

0,08 ha

KI1K/00030469/0

36 580 zł

słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 0/100

4 000,00 zł

słownie: cztery tysiące złotych 00/100

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna, zabudowana, oznaczona nr ewid. działki 761 położona w miejscowości Jeżów, w kształcie zbliżonym do prostokąta, układ południowo-północny. Teren nieruchomości jest równy, płaski, działka nieużytkowana, grunty na działce porośnięte wysokimi trawami i chwastami, pojedyncze zakrzaczenia i zadrzewienia. Od strony południowej nieruchomość przylega do drogi asfaltowej biegnącej przez wieś. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada możliwość przyłączenia do energii elektrycznej, wody z wodociągu, kanalizacji i linii telefonicznej.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek w ruinie o pow. ok. 46 m2, wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, murowany z pustaków, z dachem jednospadowym, konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem. Budynek obejmuje jedno pomieszczenie, nie posiada instalacji wewnętrznych. Brak zewnętrznych tynków, brak oszklenia w oknach, drzwi zewnętrzne zniszczone. Stan wykończenia i wyposażenia budynku niski.

Dla terenu, na którym znajduje się wyceniana działka, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie działka oznaczona nr ewid. 761 położona jest na terenach przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, pokój nr 18, o godz. 10:00.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  – wpłacenie wadium. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta
  i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 25 czerwca 2020 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione
  w pieniądzu (PLN)

  okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

  – okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

  a) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

  c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Wpłacone wadium podlega:

  -zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

  -przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  -zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta
  i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

  6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

  7. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

  8. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  9. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

  10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

  11. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

  12. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

  13. Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 22, tel. 41 372-32-49
  wew. 122.

  Niniejsze ogłoszenie wywieszono

  na tablicy ogłoszeń

  w dniu .05.2020 r.

  zdjęto …………….2020 r.

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

15228