Wyszukiwarka:
Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego/ ul. Botaniczna  
titleName

Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego/ ul. Botaniczna  

Burmistrz  Miasta Józefowa

O g ł a s z a 

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanego terenu

stanowiącego własność Gminy Miasta Józefowa,

położonego w Józefowie k/Otwocka

 

Przedmiotem sprzedaży  jest  niezabudowana  nieruchomość gruntowa:

 

 Nr    oznaczenia działki na załączniku graficznym

 

 

 

Adres (ulica) Oznaczenie nieruchomości Pow. ogółem

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza

netto

 

Wadium

 

 

 

 

 

ul. Kard. Wyszyńskiego/ ul. Botaniczna                  

Nr działek  

 

 

 

2 684m2

 

Teren  objęty planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem RLz23.

Przeznaczeniem podstawowym tej jednostki jest zabudowa mieszkaniowa na działkach leśnych o powierzchni powyżej 1500m.kw.

770 000,00 zł 90 000zł
57/2 58 61/3
 

 

  6

Nr obrębu
60
powierzchnia [m.kw.]
164 237 2283
Opis użytku
LsVI, RVI LsVI LsVI
Nr księgi wieczystej do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości  23 % VAT

 

WA1O/00077783/8

 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  15 maja 2019 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek A, pokój nr 114.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. ww. wadium.

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

 

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.  2204 r.z późn. zm.) upłynął w dniu
25  lutego 2019 r. 

 

 

Zbywany teren jest niezabudowany, porośnięty drzewostanem mieszanym, o kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowany w zasięgu linii energetycznej, telefonicznej, gazowej i miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości jest dogodny, drogą o nawierzchni asfaltowej, zaliczoną do  kategorii dróg wojewódzkich. W sąsiedztwie znajdują się tereny z luźną zabudową jednorodzinną. Fragmentarycznie występują działki niezagospodarowane.

 

Nabywca nieruchomości, chcąc zrealizować zabudowę na nieruchomości opisanej powyżej zobowiązany jest wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie jej z produkcji leśnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe będzie przysługiwało prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomości nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczą się  w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości  oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

– osoby fizyczne – ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku małżonków konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na udział w przetargu, z notarialnym poświadczeniem podpisu lub przedłożenia dokumentu będącego oświadczeniem woli współmałżonka(i) osoby przystępującej do przetargu o zgodzie na zakup nieruchomości z majątku odrębnego bądź po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej:

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

– osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w  imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwa w  przetargu i imieniu osoby prawnej ( jeżeli nie wynika to bezpośrednio a odpisu z KRS);

– pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

– cudzoziemiec ( w rozumieniu) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zmianami) – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1,  budynek B, pokój nr 6  (telefon  22  779  00  44,   e – mail: a.kobus@jozefow.pl  lub um.rgign@jozefow.pl ).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa:  www. jozefow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego/ ul. Botaniczna  

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Józefowa

ID Ogłoszenia:

10815