Wyszukiwarka:
Kargowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kargowej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej.

Lp.

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena wywoławcza w złotych

Wadium
w złotych

1.

1478/2

2170

ZG2S/00010844/7

Kargowa

Działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania
i magazynowania

122.000,00

12.200,00

Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 24 maja 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 27 września 2018 r., a trzeci przetarg odbył się w dniu 11 grudnia 2018 r.

Cena nieruchomości zawiera należny podatek Vat.

Nieruchomość ta znajduje się w zasobie mienia gminnego i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.121.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Kargowa,
ww. nieruchomość przeznaczona jest pod działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania i magazynowania.

Rozpoczęcie budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ma nastąpić w terminie 2 lat od dnia nabycia prawa własności nieruchomości, a zakończenie budowy, przez które rozumie się wydanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie budynku,
ma nastąpić w terminie 4 lat od dnia nabycia prawa własności nieruchomości. Zabudowa działki musi być zgodna z wytycznymi konserwatora zabytków. Opisane wymogi realizacji inwestycji obowiązują także następców prawnych nabywcy nieruchomości.

W razie niedotrzymania opisanych wyżej terminów rozpoczęcia i zakończenia budowy na zbywanej nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości gruntowej za każdy rozpoczęty rok po bezskutecznym upływie terminu na rozpoczęcie lub zakończenie budowy. Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do sumy równej 100 % wylicytowanej ceny.

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Kargowa, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca ustanowi na nieruchomości hipotekę na rzecz Gminy Kargowa oraz podda się rygorom egzekucyjnym na podstawie art. 777 §1 pkt 5 K.P.C. do kwoty równej 100% wylicytowanej ceny, na rzecz Gminy Kargowa. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą również następców prawnych osoby, ustalonej jako nabywca w przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Opisane w niniejszym ogłoszeniu zobowiązania nabywcy dotyczące m.in. zapłaty kar umownych za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu budowy, ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie zapłaty tych kar oraz poddanie się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty kar umownych będą integralną częścią aktu notarialnego, przenoszącego własność zbywanej nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131 w. 38

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kargowa, dnia 21 grudnia 2018 r.

Z up. Burmistrza Kargowej

Marta Paron

Z-ca Burmistrza

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

10214