Wyszukiwarka:
Kolejne rokowania na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica
titleName

Kolejne rokowania na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica

Kobylnica, dn. 11.01.2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

Kolejne rokowania na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica, wchodzącej w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 1061/4 o powierzchni 930 m2, w ewidencji gruntów opisana jako RIVb, cena wywoławcza 48.000,00 złotych, zaliczka 4.800,00 złotych, godzina rokowań 9:00.

Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00064179/0. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym stanowi teren zieleni, o funkcji ochronnej, na którym obowiązuje zakaz zabudowy (symbol SW.75Z). Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem  z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Ustalona
w rokowaniach cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Nieruchomość była przedmiotem przetargów w dniach 29 lipca 2020 r. i 09 września 2020 r. oraz rokowań w dniach 20 października 2020 r., 27 listopada 2020 r. i 08 stycznia 2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach
jest wpłata zaliczki na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie
nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 11 lutego 2021 roku w wysokości 4.800,00 zł z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik rokowań zamierza nabyć. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w terminie do 11 lutego 2021r.  w sekretariacie (I piętro) Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 do godz. 14:30 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – Kobylnica działka nr (wpisać numer działki)”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia zgłoszenia;

  • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu rokowań i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu;

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • kopię dowodu wpłaty zaliczki;

  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie ustalonej w wyniku rokowań przez współmałżonka;

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w rokowaniach oraz zgoda na opublikowanie imienia, nazwiska albo nazwy lub firmy osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości.

Nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań.

Informacja o sposobie przeprowadzenia rokowań zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 lutego 2021 r.

Rokowania odbędą się w dniu 17 lutego 2021 r.

 w Urzędzie Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 o godzinie 9:00.

Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi kupujący. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod nr tel. +48 59 858 62 00 wew. 232.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

18293