Wyszukiwarka:
Konkurs ofert
Loading…

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Piekarnia Mazowiecka” Jarosław Zalewski w upadłości w Warszawie:
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/14 o powierzchni 0,4681 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00038414/6;
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/15 o powierzchni 1,0888 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00050225/4;
3. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/3 o powierzchni 0,1499 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00050196/1;
4. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103 o powierzchni 0,1951 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00050197/8;
zwanych dalej także łącznie „Nieruchomością”.
Cena wywoławcza Nieruchomości: 16.930,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).
Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 418/16, w czytelni akt w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny jej stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem Nieruchomości oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.
Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.), zastrzega się, że nabywcą Nieruchomości może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do przedstawienia przy zawarciu umowy sprzedaży dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków. Brak przedstawienia powyższych dokumentów przez oferenta skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz utratą wpłaconego wadium.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 r., godz. 11:00, w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert – w tym warunki formalne, które musi spełniać oferta – zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

GPS:

52.229837296751, 21.012316698559

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Piekarnia Mazowiecka Jarosław Zalewski w Warszawie

ID Ogłoszenia:

9880