Wyszukiwarka:
Konkurs ofert , na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6
titleName

Konkurs ofert , na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza konkurs ofert , na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

 

 1. Przedmiotem konkursu jest : wynajem powierzchni budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6.
 2. Dla nieruchomości , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Księgi Wieczyste o nr KA1S/00012102/1.
 3. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 1116 m².
 4. Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu.
 5. Nieruchomość , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  – zobowiązań i obciążeń- brak.
 6. Pisemna oferta powinna zawierać :

1)datę sporządzenia oferty

2)proponowaną stawkę netto czynszu najmu .

3) warunki szczegółowe oferty takie jak:

-koncepcja zagospodarowania przedmiotu najmu

-czas obowiązywania umowy

-skrócony opis działalności jaką oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu

-szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt.

4)oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego

5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :

 1. a) zaświadczenia o nr NIP
 2. b) zaświadczenia o nr REGON,
 3. c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający , nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert )

6) Pozostałe warunki  formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej          Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnym  parter pok. nr 1.

 1. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach , oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem budynku –Sosnowiec ul Pułaskiego 6” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 2.08.2019   10.00
 2. Przystępujący do konkursu powinien:
 3. Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 4. Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

 1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
 2. Przystępujący do konkursu nie może w dniu otwarcia kopert posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Uniwersytetu Śląskiego z tytułu jakichkolwiek innych umów.

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 2.08.2019 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale Organizacyjno -Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 ( Tel 32 3592250 ,2253 ) lub na stronie internetowej  Uniwersytetu Śląskiego –  http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sosnowiec

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Lipiec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Uniwerytet Śląski w Katowicach

ID Ogłoszenia:

11890