Wyszukiwarka:
Krośnice

Krośnice, 02 października 2019 r.

 

RGMiR.6840.1.2.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                           o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2018.2204 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-5, § 13                   i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 104/2018/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

 

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

 

Położenie  Wieś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 25/1 (AM-1) o powierzchni 10,8301 ha nieruchomość niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice, akt notarialny: Repertorium A numer: 7688/96 z dnia 10.12.1996 r., księga wieczysta nr WR1W/00020206/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokalizacja

 i opis

nieruchomości

 

Działka położona jest w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police – rejon peryferyjny obrębu Krośnice, od strony południowej przylega do drogi wojewódzkiej nr 488, od strony wschodniej do linii kolejowej,                  od północnej sąsiaduje z gruntami zadrzewionymi i uprawianymi rolniczo. Działka położona poza terenami zabudowy, w najbliższym jej otoczeniu tylko grunty leśne, rolne oraz droga.

Działka przeznaczona pod zabudowę produkcyjną (P/2), kształt nieforemny w rzucie zbliżony do trójkąta. Nieruchomość nie jest zainwestowana obiektami kubaturowymi, jest uprawiana rolniczo, nieogrodzona.

Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN oraz wodociąg do zatłaczania wody złożowej 50m od drogi oraz gazociąg Ø200 wysokociśnieniowy                           DN200 PN8,4MPa.

Uzbrojenie – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi,                         do której nieruchomość przylega.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 488,                    do której przylega (droga o nawierzchni asfaltowej).

Nieruchomość obciążona jest dwiema umowami: umową dzierżawy części działki nr 25/1                      o pow. 10,8151 ha, na okres 5 lat, licząc od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2021 roku, z miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umową dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0150 ha zajętej pod Układ Zaporowo – Upustowy na gazociągu DN 200 relacji Brzostowo – Wierzchowice od dnia 01.02.2019 r. do 31.10.2022 r.

Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu  identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 25/1 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 10,8301 ha.
Przeznaczenie

nieruchomości

 

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz 751) działka nr 25/1

w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/2.

P/1, P/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy, obowiązuje:

Dopuszczalne funkcje uzupełniające: bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące.

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich.

Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych.

Przez działkę przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV – obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 PN8,4MPa. Przez  teren planu przebiega i DN100 PN 1,6MPa, dla których obowiązuje strefa kontrolowana, w granicach której obowiązuje strefa kontrolowana, w granicach której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Działka nr 25/1 leży w granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000:                                      PLB 020001 „Dolina Baryczy”.

Działka nr 25/1 leży w granicy projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000: PHL 020041 „Ostoja nad Baryczą”

Działka nr 25/1 leży w granicy Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Na obszarze, o którym mowa wyżej obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody.

Mapa
Cena

nieruchomości

1.025.000,00-zł (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy złotych), powiększona

o podatek VAT, ustalony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości,  ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. ze zm.)

Informacje o przetargach Terminy poprzedniego przetargu: 06 czerwca 2019 roku.
Kontakt Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice, pokój nr 3 lub telefonicznie (71) 38 46 038, e-mail: bpietrzak@ug.krosnice.pl

Przetarg odbędzie się 04 grudnia 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna ).

I. Cena wywoławcza wynosi : 1.025.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.
II. Wadium: 102.500,00 zł
III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10.250,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2018.2174 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.
I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.
Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.
II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.
V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.
VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 z 4.5.2016 ze zm.) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 02 października 2019r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej „Głos Milicza” oraz w dzienniku internetowym Infopublikator.pl .
Uwagi
1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy dodatkowa opłatą.
4. Nieruchomość obciążona jest dwiema umowami: umową dzierżawy części działki nr 25/1 o pow. 10,8151 ha, na okres 5 lat, licząc od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2021 roku, z miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umową dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0150 ha zajętej pod Układ Zaporowo – Upustowy na gazociągu DN 200 relacji Brzostowo – Wierzchowice od dnia 01.02.2019 r. do 31.10.2022 r.
5. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krześnica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

12818