Wyszukiwarka:
Liniewo

 

 

Ogłoszenie

Starosty Kościerskiego

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art.11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 32 ust. 1 i 1a, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5 i 6 w związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przeznaczam do sprzedaży następujące nieruchomości:

 

  • 1.
Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
Cena nieruchomości Przeznaczona do:
1. Działka ozn. nr 506/8 o pow. 0,1829 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Liniewo, gmina Liniewo, zapisana w
księdze wieczystej nr GD1E/00047126/1
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, brak uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej, klasoużytek
Bi – inne tereny zabudowane
Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka stanowi tereny kolejowe. Do wyceny przyjęto przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości 50.115,00 zł netto Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego
2. Działka ozn. nr 154 o pow. 0,05 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Głodowo gmina Liniewo, zapisana w księdze wieczystej nr GD1E/00041119/7 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze publicznej, klasoużytek:

RV – grunty orne

N – nieużytki

Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka stanowi tereny drogowe 16.753,00 zł netto

(20.606,19 zł – brutto)

 

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

  • 2.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 29 kwietnia 2019 r. (21 dni). Informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie internetowej BIP Powiatu Kościerskiego.

 

  • 3.

 

Z dniem 20 maja 2019 r. (6 tygodni) upływa termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

  • 4.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 pkt 2 zostaje doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

 

STAROSTA KOŚCIERSKI

Alicja Żurawska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

ID Ogłoszenia:

11060