Wyszukiwarka:
Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku nr 8 w Nowym Gościńcu
titleName

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku nr 8 w Nowym Gościńcu

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku nr 8 w Nowym Gościńcu, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ZG1S/00042019/1. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym, budynek o dwóch kondygnacjach. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej nr 572/2 o pow. 721 m2, KW ZG1S/00040556/3 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

F O R M A S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 52,10 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 784/3277 części. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 17,10 i 10,20 m2.

C E N A L O K A L U M I E S Z K A L N E G O

70 335,00 zł

w tym wartość udziału w gruncie 4 312,00 zł

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono dnia 10 września 2020 r.

Wykaz zdjęto dnia 23 października 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

16932