Wyszukiwarka:
  Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piastowskiej nr 2 w Dąbrówce Wielkopolskiej.
titleName

  Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piastowskiej nr 2 w Dąbrówce Wielkopolskiej.

 

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

 

 

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piastowskiej nr 2 w Dąbrówce Wielkopolskiej. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku w skład którego wchodzą 3 lokale mieszkalne.  Budynek znajduje się na działce geodezyjnej nr 153/3 o pow. 1384 m2,  KW ZG1S/00029829/5 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

 

 

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 127,32 m2 oraz udziału w budynku gospodarczym  i działce gruntu w udziale wynoszącym 4 826/10 000 części. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 49,09 m2 i 2 strychy o pow. 14,91 i 30,04 m2.

 

C E N A     L O K A L U     M I E S Z K A L N E G O

 

165 134,00,00   zł

w tym wartość udziału w gruncie 16 698,00 zł

.

Nabywca  ponosi  koszty przygotowania dokumentacji.

Należność   z  tytułu  wykupu   lokalu  należy  wpłacić  najpóźniej   do   dnia  zawarcia   aktu   notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.  2018 r., poz. 121 z późn. zm./ podaje   się  do  publicznej  wiadomości,  że  osoby  którym   przysługuje   pierwszeństwo  w  nabyciu   nieruchomości    mogą   w  terminie   6  tygodni,  licząc   od   dnia  wywieszenia   wykazu   o   przeznaczeniu   nieruchomości   do   sprzedaży    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej    do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej   lub   prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1/ przysługuje   jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy   w/w  ustawy  lub

odrębnych  przepisów,  jeżeli   złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu

określonego   w   niniejszym    wykazie,

2/ jest   poprzednim   właścicielem   zbywanej   nieruchomości  pozbawionym   prawa

własności   tej   nieruchomości  przed   dniem  5  grudnia  1990 r. albo  jego   spadkobiercą.

 

Wykaz  wywieszono  dnia 26 marca 2019  r.

 

Wykaz    zdjęto   dnia  10 maja 2019 r.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10939