Wyszukiwarka:
Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. B. Prusa 21 w Łomży
titleName

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. B. Prusa 21 w Łomży

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.1.1.2020 Łomża, 14 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i zarządzenia Wojewody Podlaskiego nr 78/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa

Prezydent Miasta Łomża, działający jako starosta wykonujący zadania

z zakresu administracji rządowej ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 5 o pow. użytkowej 44,80 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. użytkowej 2,10 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1L/00070815/7, znajdująca się w budynku przy ul. Bolesława Prusa 21 w Łomży, wraz z udziałem w wysokości 469/24521 części przysługującej Skarbowi Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 10538/5 o pow. 0,2493 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1L/00070486/1, zgodnie z poniższym wykazem:

Oznaczenie nieruchomości

Pow. lokalu,

piwnicy (m2)

Nr działki

Pow. działki (ha)

Wielkość udziału w prawie własności gruntu

Cena wywoławcza netto

Wadium

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. B. Prusa 21 w Łomży LM1L/00070815/7

44,80

2,10

10538/5

0,2493

469/24521

213 496 zł

21 350 zł

Opis lokalu mieszkalnego nr 5:

– pow. użytkowa 44,80 m2;

– zlokalizowany na I piętrze budynku;

– do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 2,10 m2;

– lokal trzyizbowy składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc;

– posiada balkon;

– stolarka okienna: pcv;

– stolarka drzwiowa: płytowa wyższej jakości, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe;

– grzejniki c.o.: stalowe panelowe;

– instalacje: wodna, elektroenergetyczna (w tym do kuchenki elektrycznej), kanalizacja ściekowa, teleinformatyczna, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, domofonowa, tv kablowej.

Opis budynku mieszkalnego:

– oddany do użytku w 2010 r.;

– pow. użytkowa mieszkań – 2139,4 m2, pow. całkowita – 4083,7 m2, pow. garaży – 215,2 m2, kubatura – 11706,6 m3;

– budynek mieszkalny wielorodzinny, czterosegmentowy, o czterech i pięciu kondygnacjach z całkowitym podpiwniczeniem, w kształcie litery L;

– w części pięciokondygnacyjnej znajduje się dźwig (winda);

– w budynku zlokalizowanych jest 36 mieszkań.

Opis nieruchomości gruntowej:

– położona w Łomży, przy ul. Bolesława Prusa 21;

– nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielorodzinnym;

– uzbrojona we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, tj. wodę, energię elektryczną, kanalizację ściekową i burzową oraz sieć teleinformatyczną;

– teren wokół budynku zagospodarowany z nasadzeniami roślin i drzewek ozdobnych, ciągi piesze utwardzone kostką betonową, w pobliżu urządzone miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych;

– bliskie sąsiedztwo stanowi teren Parku Jana Pawła II oraz zabudowa wielorodzinna, handlowo- usługowa, sakralna.

2. Na nieruchomości objętej przetargiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łomża zatwierdzonego Uchwałą Nr 100/XI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 10538/5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich i ma dostęp do drogi publicznej.

4. Przetarg na nieruchomość odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna), o godz. 10.00 w dniu 16.10.2020 r.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc), w przypadku pełnomocników osób fizycznych – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

6. Wadium w wysokości wskazanej w wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 13.10.2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego). W tytule przelewu należy wpisać „wadium lokal mieszkalny”.

7. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

10. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

12. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 208 oraz pod nr tel. 86 215 68 19.

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem nieruchomości lokalowej oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.

  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.

  3. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 93 1560 0013 2294 6771 7000 0006, przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.

  4. Dostawa nieruchomości objętej przetargiem zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106).

  5. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl

  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 208, tel. 86 215-68-19.

  7. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łomża

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Łomży

ID Ogłoszenia:

16957