Wyszukiwarka:
Mieścisko
titleName

Mieścisko

 

                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 36

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z 28.03.2019r.

 

W Y K A Z

N I E R U C H O M O Ś C I   P R Z E Z N A C Z O N Y C H    D O

S P R Z E D A Ż Y

 

Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Mieścisko, obręb geodezyjny Mieścisko:

 

 1. działka nr 723
 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa,
 2. powierzchnia 0,1779 ha,
 3. nr Księgi Wieczystej PO1B/00044761/2,
 4. stanowiąca własność Gminy Mieścisko,
 5. nie obciążona hipotecznie,
 6. nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko,
 7. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko w działka oznaczona jest symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej,
 8. zgodnie z zapisem w rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy R VI,
 9. dojazd drogą gruntową,
 10. brak uzbrojenie działki w przyłącza,
 11. sąsiedztwo stanowią pola uprawne,

 

Cena  nieruchomości  –  19.569,00 zł     

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo           w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm. )

 

Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się dnia: 

03 kwietnia 2019 roku tj. od  daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia  20 maja 2019r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został umieszczony na stronach internetowych Gminy Mieścisko: http://www.miescisko.nowoczesnagmina.pl,, http://www.miescisko.bip.net.pl

oraz na stronach internetowych www.infopublikator.pl, informacja o  wywieszeniu wykazu ukazała się także w   Głosie Wągrowieckim.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. wartości rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego      w operacie  szacunkowym z dnia 18.03.2019 r.
 2. sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego
 3. szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 09, lub telefonicznie ( 061) 429 80 10 w. 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieścisko dn.  28.03.2019r.

 

 

Wywieszono ……………………………………………….

 

Zdjęto           ……………………………………………….

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

11001