Wyszukiwarka:
Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie Straszyna przy ulicy Poziomkowej
titleName

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie Straszyna przy ulicy Poziomkowej

 

Pruszcz Gdański, 26.04.2019 r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.

 

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie Straszyna przy ulicy Poziomkowej, obręb Straszyn, zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00016031/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych,

 

Działka nr 1763 o pow. 0,1362 ha, obręb Straszyn

Cena wywoławcza       293 000 zł

Postąpienie                      3 000 zł

 

Opis nieruchomości – działka nr 1763 położona jest w centrum Straszyna, w pobliżu drogi krajowej nr 222 i węzła południowej obwodnicy Gdańska.

Przez działkę nr 1763 przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Działy III i IV księgi wieczystej nieruchomości wolne od obciążeń.

Przeznaczenie w planie – MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

 

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% naliczony stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 6 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem „przetarg Straszyn dz. nr 1763” do dnia 03.06.2019 r. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 03.06.2019 r. Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygrała przetarg, a pozostałym zwrócone.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Gmina sprzedaje nieruchomości na podstawie danych zawartych w Ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Pruszcz Gdańskim. Kupujący nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży notarialnej geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumencie w postaci opisu i mapy. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie Kupującego wyłącznie na jego koszt.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcy, na których spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia, a którzy uzyskali decyzję odmowną, tracą wadium.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 22 lub w siedzibie urzędu, pok. nr 24.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pruszcz Gdański

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ID Ogłoszenia:

11205