Wyszukiwarka:
Nieruchomość gruntową położoną na terenie Straszyna przy ulicy Cytrynowej.
titleName

Nieruchomość gruntową położoną na terenie Straszyna przy ulicy Cytrynowej.

 

                                                                                                             Pruszcz Gdański, 26.04.2019 r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.

 

Nieruchomość gruntową położoną na terenie Straszyna przy ulicy Cytrynowej, obręb Straszyn, zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00050375/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych,

 

Działka nr 485/5 o pow.  0,2025 ha, obręb Straszyn

Cena wywoławcza        472 000,00 zł

Postąpienie                        5 000,00 zł

 

Opis nieruchomości – działka nr 485/5 położona jest w centrum Straszyna, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 222 i węzła południowej obwodnicy Gdańska.

Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Działy III i IV księgi wieczystej nieruchomości wolne od obciążeń.

Przeznaczenie w planie – U – zabudowa usługowa.

 

Cena zawierają podatek VAT w wysokości 23% naliczony stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem „przetarg Straszyn dz. nr 485/5” do dnia 24.06.2019 r. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 24.06.2019 r. Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygrała przetarg, a pozostałym zwrócone.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Gmina sprzedaje nieruchomości na podstawie danych zawartych w Ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Pruszcz Gdańskim. Kupujący nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży notarialnej geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumencie w postaci opisu i mapy. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie Kupującego wyłącznie na jego koszt.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcy, na których spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia, a którzy uzyskali decyzję odmowną, tracą wadium.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 22 lub w siedzibie urzędu, pok. nr 24.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pruszcz Gdański

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ID Ogłoszenia:

11203