Wyszukiwarka:
Nieruchomość gruntowa w Kłodzinie
titleName

Nieruchomość gruntowa w Kłodzinie

Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 131

Wójta Gminy Mieścisko

z dnia 07-10-2019 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO

SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) (dalej: Ustawa o GN) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Nieruchomość gruntowa w Kłodzinie

 

 1. Opis nieruchomości:
 • działka nr 86/2 obręb geodezyjny Kłodzin I o powierzchni 0,2000 ha,
 • KW Nr PO1B/00044496/3,
 • własność Gminy Mieścisko,
 • nie obciążona hipotecznie,
 • na dzień wizji lokalnej teren gruntowy, trawiasty, niezagospodarowany,
 • nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/,
 • zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem  OD – tereny lasów, zalesień, korytarzy ekologicznych na użytkach rolnych prawnie chronionych,
 • w dniu 29 maja 2019 r. została wydana dla nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej,
 • dojazd drogą gruntową stanowiącą własność Gminy Mieścisko, uzbrojoną w sieć wodociągową i energii elektrycznej,
 • sąsiedztwo stanowią pola uprawne oraz zabudowa o zróżnicowanym charakterze; siedliskowa, jednorodzinna i gospodarcza,
 • nieuzbrojona w przyłącza.
 1. Rzeczoznawca określił wartość nieruchomości na kwotę 40.000,00 zł + podatek VAT.
 2. Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o GN.

Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się dnia:

9 października 2019 r.

od daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia:

20 listopada 2019 r.

 

 1. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieścisko dn. 07.10.2019 r.

 

 

Wywieszono: 09.10.2019 r.

 

Zdjęto: 20.11.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miescisko

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

12858