Wyszukiwarka:
Nieruchomość gruntowa w Mieścisku
titleName

Nieruchomość gruntowa w Mieścisku

                                                                                                                                            Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 73

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z 17-06-2019r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO

SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) (dalej: Ustawa o GN) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Nieruchomość gruntowa w Mieścisku

1. Opis nieruchomości:
1) działka nr 432/1 obręb geodezyjny Mieścisko o powierzchni 0,0684 ha,
2) KW Nr PO1B/00043934/9,
3) własność Gminy Mieścisko, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego,
4) nie obciążona hipotecznie,
5) na dzień wizji lokalnej teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi i częściowo zabudowany budynkiem produkcyjno-magazynowym,
6) nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/,
7) zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem AG – tereny aktywizacji gospodarczej,
8) w dniu 14 maja 2019 r. została wydana dla nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury oraz budowa pylonu reklamowego…”,
9) dojazd drogą asfaltową,
10) sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane oraz zabudowa produkcyjno–usługowa,
11) nieuzbrojona w przyłącza.
2. Rzeczoznawca określił wartość nieruchomości na kwotę 15.048,00 zł:
1) wartość rynkowa działki, jako prawo użytkowania wieczystego wynosi 8.759,00 zł,
2) zgodnie z art. 67 ust. 3 Ustawy o GN przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem ust. 3a, w związku z czym cenę nieruchomości ustala się na kwotę 15.048,00 zł.
3. Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
4. Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o GN.

Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się dnia:

26 czerwca 2019 r.

tj. od daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia:

7 sierpnia 2019 r.

 

  1. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez:

1) wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mieścisko,

2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej miescisko.bip.net.pl oraz na stronie internetowej www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

3) ogłoszenie w Głosie Wągrowieckim,

4) ogłoszenie na stronach internetowych infopublikator.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieścisko dn.  17.06.2019 r.

 

 

Wywieszono ……………………………………………….

 

Zdjęto           ……………………………………………….

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

11812