Wyszukiwarka:
Nieruchomość leśna przeznacza do zbycia w drodze zamiany
titleName

Nieruchomość leśna przeznacza do zbycia w drodze zamiany

 

W Y K A Z

 

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

 

że  przeznacza do zbycia w drodze zamiany nieruchomość leśną  położoną w obrębie wsi Dąbrówka Wielkopolska  w ewidencji gruntów oznaczoną  geodezyjnie jako działka nr   

 578  o pow. 3,4847ha

W Sądzie  Rejonowy w Świebodzinie  V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości aktualnie  prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00053171/4.

Działka oznaczona geodezyjnie  nr 578 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z planem który przestał obowiązywać w dniu 31 grudnia 2003r.  oznaczona jest symbolem „RL” tereny lasów. W oparciu o ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek oznaczona jest symbolem „E2” Obszar lasu.  Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako Ls VI 1,8652ha, Ls V 1,2089ha i nieużytki 0,4106ha.

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona zostaje do zbycia w drodze zamiany na nieruchomości będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babimost   przy uwzględnieniu art. 15 ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami.

Działka oznaczona geodezyjnie nr 578 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ustaleniach planu, który przestał obowiązywać od 31 grudnia 2003r. opisana działka oznaczona jest symbolem „RL” tereny lasów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem „E2” obszar lasu.

Cena  rynkowa nieruchomości     120 129 zł

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 przepisów  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zmianami podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.    

W myśl art.35 ust.2 pkt.12  i art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2204  z późniejszymi  zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat zbycia nieruchomości w drodze zamiany   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku  pod nr  68 3849140.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy,  zamieszczono w Biuletynie Informacji publicznej – www.bip.zbaszynek.pl.  oraz w serwisie  dziennika internetowego infopublikator.pl. okresie od dnia 22 lutego 2019r. do dnia 05 kwietnia 2019r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dąbrówka Wielkopolska

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10640