Wyszukiwarka:
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
titleName

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

 

            Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza stanowiącej działkę nr 2/106 obr. 57                      o pow. 380 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103212/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowaną budynkiem rekreacyjno–gospodarczym o powierzchni użytkowej 14,80 m2 wraz                       z udziałem w 1/14 części niezabudowanej działki nr 2/107 obr. 57 o pow. 415 m2, zapisanej                      w księdze wieczystej nr BB1C/00103213/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Budynek jest parterowy wolnostojący częściowo podpiwniczony, konstrukcji lekkiej drewnianej, posadowiony na zabetonowanych słupach stalowych. Dach konstrukcji drewnianej kryty onduliną. Dach miejscami przecieka. Rynny z blachy stalowej. Na suficie kasetony i płyty styropianowe. Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana. W budynku znajduje się instalacja elektryczna.

Budynek w złym stanie technicznym. Dach miejscami przecieka. Stopień zużycia budynku określono na 70 %.

Nieruchomość znajduje się w kompleksie 14 ogródków działkowych. Teren ogródków jest ogrodzony starym ogrodzeniem z siatki stalowej. Dostęp do działki jest możliwy z ulicy Mickiewicza poprzez działkę nr 2/107, która w części zachodniej jest utwardzona płytami betonowymi, a w pozostałej części porośnięta trawą.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach rodzinnych ogrodów działkowych (ZD).

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  13 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000. Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu                     10 kwietnia 2019 r. w godzinach od 13:00 do 13:30.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona. Na dzierżawę nieruchomości jest zawarta umowa nr GN.8.72243-00073/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Aktualny dzierżawca gruntu wyraził zgodę na rozwiązanie ww. umowy dzierżawy za porozumieniem stron, w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, przyjmując że rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpi z dniem zawarcia przez Gminę Cieszyn notarialnej umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości    1 400 zł, w terminie do dnia  12 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych), dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, elektroniczny wydruk
  • z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę Spółki, elektroniczny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz.U. z 2017, poz. 2278 z późn. zm.).

 

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33 4794 230, 33 4794 234.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

10796