Wyszukiwarka:
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Chełmek położone w obrębie Gorzów, w Gorzowie rejon ul. Krzywej, Sosnowej i Orliska.
titleName

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Chełmek położone w obrębie Gorzów, w Gorzowie rejon ul. Krzywej, Sosnowej i Orliska.

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NIŻEJ OPISANE NIERUCHOMOŚCI T.J.:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Chełmek położone w obrębie Gorzów, w Gorzowie rejon ul. Krzywej, Sosnowej i Orliska.

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

a) działka nr 2020 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/000676666/7,

b) działka nr 2021 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067667/4,

c) działka nr 2022 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067668/1,

d) działka nr 2023 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067669/8,

e) działka nr 2024 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067670/8,

f) działka nr 2025 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067671/5,

g) działka nr 2026 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067672/2,

h) działka nr 2027 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067673/9.

W/w Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. powierzchnia nieruchomości:

 1. 0.1290 ha,

 2. 0.2476 ha,

 3. 0.0833 ha,

 4. 0.1082 ha,

 5. 0.1428 ha,

 6. 0.1335 ha,

 7. 0.1425 ha,

 8. 0.1296 ha,

3. przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016 roku „ przedmiotowa działka znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami: MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. cena wywoławcza:

 1. 52.700,00 złotych brutto,

 2. 63.400,00 złotych brutto,

 3. 40.300,00 złotych brutto,

 4. 36.100,00 złotych brutto,

 5. 47.200,00 złotych brutto,

 6. 44.200,00 złotych brutto,

 7. 47.000,00 złotych brutto,

 8. 42.900,00 złotych brutto.

W tym należny podatek VAT od towarów i usług w wysokości 23 %.

5. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 11.10 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA, W ODSTĘPACH CZASU CO 10 MINUT DLA POSZCZEGÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI.

Wysokość wadium:

 • dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2021 wynosi: 7.000,00 złotych,

 • dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2020 oraz od nr 2022 do nr 2027 wynosi: 5.000,00 złotych,

6. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

7. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 01 września 2020 roku

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

16952