Wyszukiwarka:
Nowe Morzyce
titleName

Nowe Morzyce

BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ

 1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ewidencyjny: 2368/2 o pow. 38 m2, 2369/11 o pow. 841 m2 Księga wieczysta nr KO1W/00008869/9 i 2368/25 o pow. 39 m2 księga wieczysta KO1W/00029447/8, położonej w Wałczu na os. Nowe Morzyce, o łącznej powierzchni 918 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tory kolejowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VII/SXXXXVII/256/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 26.09.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie os. Nowe Morzyce nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i znajduje się na terenie oznaczonym jako 1MN. Na terenie nieruchomości istnieje możliwość realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Maksymalna pow. zabudowy – 35% pow. działki, minimalna pow. biologicznie czynna – 30% pow. działki. Maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe i do 9 m. Dach dwuspadowy lub wielospadowy o pochyleniu połaci od 25°-45°.

Na nieruchomości możliwość realizacji budynku pomocniczego (np. garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego).

W pobliżu działek (w drodze wewnętrznej osiedlowej) przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna – ewentualne możliwości podłączenia do mediów należy uzgodnić z ich dysponentem. Klasyfikacja gruntu działki nr 2368/2 i 2369/11 – RIVa, działka nr 2368/25 – dr.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.000,00 zł netto,

 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 8.500,00 na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub na koncie Gminy najpóźniej dnia 10 lipca 2020r.

 • Postąpienie nie może być niższe niż 850 zł (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ewidencyjny: 2368/1 o pow. 113 m2, 2369/7 o pow. 974 m2, 2369/23 o pow. 253 m2 Księga wieczysta nr KO1W/00008869/9 i 2368/27 o pow. 8 m2 księga wieczysta KO1W/00029447/8, położonej w Wałczu na os. Nowe Morzyce, o łącznej powierzchni 1348 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna, ul. Morzyce oraz tory kolejowe. Przez działkę nr 2368/27 przebiega linia energetyczna podziemna. Na granicy pomiędzy działkami nr 2369/7 i 2368/1 zlokalizowany jest punkt osnowy geodezyjnej – reper – do zachowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VII/SXXXXVII/256/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 26.09.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie os. Nowe Morzyce nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i znajduje się na terenie oznaczonym jako 1MN. Na terenie nieruchomości istnieje możliwość realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Maksymalna pow. zabudowy – 35% pow. działki, minimalna pow. biologicznie czynna – 30% pow. działki. Maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe i do 9 m. Dach dwuspadowy lub wielospadowy o pochyleniu połaci od 25°-45°.

Na nieruchomości możliwość realizacji budynku pomocniczego (np. garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego).

W pobliżu działek (w drodze wewnętrznej osiedlowej) przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna – ewentualne możliwości podłączenia do mediów należy uzgodnić z ich dysponentem. Klasyfikacja gruntu działki nr 2368/1 – RIVa, 2369/7 – RIVa i RV, działka nr 2369/23 – RV, 2368/27 – dr.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.000,00 zł netto,

 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 12.500,00 na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub na koncie Gminy najpóźniej dnia 10 lipca 2020r.

 • Postąpienie nie może być niższe niż 1250 zł (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dla nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2 brak jest badań geologicznych – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela).

Przetargi odbędą się dnia 16 lipca 2020r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 11 o godzinie: poz. 1- 10:00, poz. 2 – 10:30.

Ważne informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu:

 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i fizyczne. Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólnicy spółek cywilnych – umowę spółki, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań, osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z KRS i aktualną listę wspólników, z których winna wynikać struktura kapitału, sposobu reprezentowania spółki i zakres umocowania pełnomocnika, pełnomocnictwo, oświadczenie pisemne iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 • W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli przetarg wygra, winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpowiednim terminie podanym wyżej.

 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania podczas całego postępowania  przetargowego.

 • Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

 • Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 • Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej,

 • Koszty zawarcia umowy notarialnej, odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.

 • Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 • Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej.

 • Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się z możliwością zabudowy i zagospodarowania nieruchomości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska pokój nr 203 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 44.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój Nr 113 telefonicznie Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

 • Przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Zapraszamy do udziału w przetargach.

Z-up. Burmistrza Miasta

Adam Biernacki

Zastępca Burmistrza

Odpowiedzialna za sprawę

Lucyna Kabs-Małecka

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wałcz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Wałcz

ID Ogłoszenia:

15194