Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E
titleName

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.3.10.2018
Łomża,  28 lutego 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 560/LX/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, na obszarze scalenia gruntów przy ulicy Żabiej.

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z działek położonych
  w Łomży przy ul. Geodetów, objętych księgą wieczystą nr LM1L/00082603/5.
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto Wadium
1 23901

23902

0,2198 ha

0,2275 ha

581 490,00 zł 58 149,00 zł
 1. Powyższe działki położone są na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr 152/XXV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo składowej, rejon ul. Żabiej. Zgodnie z zapisami w planie działki położone są na obszarze oznaczonym symbolami 8PS*UR – z przeznaczeniem podstawowym: funkcje usługowe, produkcyjne, drobna wytwórczość, przedsiębiorstwa budowlane i gospodarki komunalnej, składy hurtownie, bazy.
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 10.00, w dniu 10 maja 2019 roku.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).
 4. Wadium w wysokości 58 149,00 zł, uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18–400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego).
 5. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 8. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działek ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.
 10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży
  Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005
  , przed podpisaniem aktu notarialnego.
 1. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
 1. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
 2. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami
  o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
 3. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptował: Henryka Pezowicz – naczelnik – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Paulina Gałązka – zastępca naczelnika – WGN – tel.86 215 68 24

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łomża

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Łomży

ID Ogłoszenia:

10738