Wyszukiwarka:
O g ł o s z e n i e
titleName

O g ł o s z e n i e

Nasz znak: GN.6853.7.2019                                                                     Bochnia, dnia 17.06.2019 rok

O g ł o s z e n i e

 

Na podstawie art. 113 ust. 4, 5, 7 oraz 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 i 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018 roku,  poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej – miasto, obręb ewidencyjny: Bochnia – 1, powiat bocheński, województwo małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna oznaczona numerem 2147 o powierzchni 0,1961 ha  – poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4,02-237 Warszawa w tym podmiotom działającym na zlecenie Wnioskodawcy, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości przewodów i urządzeń do przesyłania gazów wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa zasilających stację redukcyjno – pomiarową Bochnia, ul. Rejtana.

Długość projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa wynosi 8,19 m. Stefa kontrolowana stanowi pas gruntu o szerokości 4,0 metry tj. po 2,0 metry w każdą stronę od osi projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wynosi 32,74 m2.    Pas eksploatacyjny pokrywający się z powierzchnią strefy kontrolowanej stanowi pas gruntu  o szerokości 4,0 metry tj. po 2,0 metry w każdą stronę od osi projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 i wynosi 32,74 m2 . Tymczasowy pas montażowy o powierzchni 120,51 m2 stanowi obszar gruntu niezbędny dla obsługi techniczno – logistycznej budowy gazociągu znajdujący się   bezpośrednio przy wykopach, który po zakończeniu inwestycji podlega rekultywacji i przywróceniu  do należytego stanu i porządku .

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Bocheńskiego w/w działka ewidencyjna stanowi współwłasność: Krystyny Dyrendal w 3/30 częściach, Jana Lalika w 6/30 częściach, Rudolfa Lalika w 6/30 częściach, Haliny Ochalskiej w 3/30 częściach, Zdzisława Ptaka w 2/30 częściach. Wnioskodawca poinformował, że Zdzisław Ptak, Halina Ochalska – zmarli a postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku nie toczyły się. Z kolei w stosunku   do Krystyny Dyrendal, Rudolfa Lalika Jana Lalika Wnioskodawca uzyskał informacje z Wydziału Udostępniania Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie iż w/w osoby  nie figurują  w rejestrze PESEL. Tak więc w/w nieruchomość zgodnie z art. 113 ust. 7 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118  w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530  telefon  14 61 53 745). Jeżeli w terminie wskazanym powyżej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Bochni z siedzibą : 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w  nieruchomości,   niniejsze postępowanie zostanie wszczęte.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie  o zasięgu ogólnopolskim.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bochnia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Czerwiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Bochnia

ID Ogłoszenia:

11775