Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E
titleName

O G Ł O S Z E N I E

SGG.683.8.18.2018 Oświęcim, dnia 10 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział ½ w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1718/3 o pow. 0,0588 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, która na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, stała się własnością Gminy Oświęcim.

Działka nr 1718/3 o pow. 0,0588 ha położona w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, powstała w wyniku podziału działki nr 1718, która na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęta była księgą wieczystą KR1E/00004466/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaściciel wpisany był m.in. Władysław Gierlicki s. Ludwika i Anny.

Z pozyskanych dokumentów wynika, że Władysław Gierlicki zmarł w dniu 21 czerwca 1992 r., a po niniejszej osobie nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę, tutejszy organ stwierdził, iż udział ½ części w działce nr 1718/3 o pow. 0,0588 ha położonej w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowi udział nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział 1/2 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1718/3 o pow. 0,0588 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41

 

 

Starosta

Marcin Niedziela

 

Otrzymują strony według rozdzielnika

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

16939