Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E
titleName

O G Ł O S Z E N I E

SGG.683.8.4.2018 Oświęcim, dnia 10 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1674 o pow. 0,0257 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, która na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, stała się własnością Gminy Oświęcim.

Działka nr 1674 o pow. 0,0257 ha położona w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęta była wykazem hipotecznym Lwh 878 gm. kat. Brzezinka, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, w którym jako współwłaściciele wpisani byli Władysław Jarzyna w połowie oraz Stefania z Kuczków Jarzynowa w połowie, na podstawie kontraktu kupna sprzedaży z daty Oświęcim 7 listopada 1930 r. Osoby o takich danych nie zostały zidentyfikowane w rejestrze PESEL. Data dokumentu będącego podstawą wpisu prawa własności w wykazie hipotecznym, brak adnotacji „małoletni”, „małoletniej” przed imieniem i nazwiskiem współwłaścicieli oraz podanie nazwiska rodowego przed nazwiskiem przyjętym prawdopodobnie w wyniku zawarcia małżeństwa sugeruje, że Władysław Jarzyna oraz Stefania z Kuczków Jarzyna w chwili sporządzenia umowy darowizny (07.11.1930 r.) byli osobami pełnoletnimi. Przyjmując, że w 1930 roku miały co najmniej 18 lat stwierdzono, że liczyliby obecnie ponad 108 lat. Na tej podstawie wywiedziono, że Władysław Jarzyna oraz Stefania z Kuczków Jarzynowa są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po tych osobach zostało przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w wykazie hipotecznym nie ujawnione zostały zmiany co do osoby właściciela przyjęto, że postępowanie spadkowe po tych osobach nie zostało przeprowadzone – gdyby bowiem postępowanie spadkowe było przeprowadzone spadkobiercy ujawnili by swe prawo własności do tej nieruchomości. W takim stanie rzeczy stwierdzono, że działka nr 1674 o pow. 0,0257 ha położona w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1674 o pow. 0,0257 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim (sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41).

Starosta

Marcin Niedziela

Otrzymują strony według rozdzielnika

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

16940