Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E
titleName

O G Ł O S Z E N I E

SGG.683.8.16.2018 Oświęcim, dnia 10 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 36/576 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 1704/7 o pow. 0,0811 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, która na podstawie decyzji nr 5/18 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WAB.6747.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09”, stała się własnością Gminy Oświęcim.

Działka nr 1704/7 o pow. 0,0811 ha położona w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, powstała w wyniku podziału działki nr 1704, która na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęta była księgą wieczystą KR1E/00022528/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaściciele wpisani byli m.in. Adam Norymberczyk s. Zdzisława i Janiny w udziale 12/576 cz. oraz Krzysztof Wabik s. Alojzego i Józefy w udziale 24/576 cz.

Z pozyskanych dokumentów wynika, że Adam Norymberczyk zmarł w dniu 5 marca 2018 r., natomiast Krzysztof Wabik zmarł w dniu 7 maja 2018 r., a po niniejszych osobach nie zostały przeprowadzone postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę, tutejszy organ stwierdził, iż udział 36/576 części w działce nr 1704/7 o pow. 0,0811 ha położonej w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka, stanowi udział nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział 36/576 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 1704/7 o pow. 0,0811 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41

 

Starosta

Marcin Niedziela

 

Otrzymują strony według rozdzielnika

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

16941