Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E II P R Z E T A R G U U S T N E G O N I E O G R A N I C Z O N E G O
titleName

O G Ł O S Z E N I E II P R Z E T A R G U U S T N E G O N I E O G R A N I C Z O N E G O

O G Ł O S Z E N I E II P R Z E T A R G U

U S T N E G O N I E O G R A N I C Z O N E G O

Działając zgodnie z art.37, 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.121) oraz z trybem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014,poz.1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza II przetarg ustny w dniu 06 lutego 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 pok. nr 31. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne , które do dnia 31.01.2019 r. wpłacą wadium w pieniądzu, w Kasie Urzędu lub na konto BS Barlinek Oddział Krzeszyce Nr 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 w takim terminie aby najpóźniej do dnia 31.01.2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Lp Miejscowość Nr działki Pow. m2 Księga Wieczysta Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu Cena wywoławcza w zł Wadium w zł
1 Krzeszyce 414/4 2229 GW1U/00023254/9 Brak jest planu miejscowego, natomiast w decyzji o warunkach zabudowy ustalono budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 38 500,00 5 000,00

Uwaga: Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług tj.(Dz.U.2016, poz. 710).

Nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt wykonają przyłącza infrastruktury technicznej ,na warunkach uzgodnionych z zarządcą lub właścicielem sieci.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości, która winna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadium wpłacone przez oferentów , którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi , który wygrał przetarg zaliczone na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.

W terminie 21 dni osoba ustalona jako nabywca będzie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.(tj. Dz.U. 2014,poz. 1490).

Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 957573161 wewnętrzny 29, kom. 885050054 lub osobiście w pokoju nr 7.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu oraz na stronie internetowej www.krzeszyce.pl oraz w BIP adres bip.wrota.lubuski.pl/ugkrzeszyce/

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 957573161 wewnętrzny 29, kom. 885050054 lub osobiście w pokoju nr 7.

Krzeszyce 2019.01.03

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10244