Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
titleName

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.); §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490)

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

Plac gen. J. Bema 5; 07-410 Ostrołęka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 20620 o pow. 0,2169 ha, położonej przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce, powiat ostrołęcki (OS1O/00048379/6).

 1. Przedmiot sprzedaży: działka zabudowana budynkiem piętrowym o powierzchni użytkowej 879,97 m² w którym swoją siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 115,65 m². Nieruchomość ogrodzona z dostępem do drogi publicznej – ul. Szpitalnej. Budynek wyposażony jest w instalacje: sanitarna, wodno-kanalizacyjną, wentylacje pomieszczeń grawitacyjną, c..o. (budynek przyłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej), zasilania i energii elektrycznej, oświetleniową, odgromową. Budynek biurowy (dawny szpital powiatowy Św. Józefa) został wpisany do rejestru zabytków – nr rejestru A-529.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce – uchwalonym uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce (publ. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80, poz. 2681 z 28 kwietnia 2006 r.) działka położona jest na terenie przeznaczonym pod administrację i obiekty biurowe (w tym sądy, banki, itp.) – symbol planu AU.4.

 3. Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz spółki: ENERGA Ciepło Ostrołęka sp. z o.o. pod budowę sieci ciepłowniczej.

 4. Cena wywoławcza: 2 300 000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 5. Forma sprzedaży: na własność.

 6. Przetarg odbędzie się w dniu 30-01-2019 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103k.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w Banku PKO BP Oddział w Ostrołęce, Nr rachunku: 91 1020 1592 0000 2102 0245 3652, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce najpóźniej w dniu 25-01-2019 r.

 8. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

 9. Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i podlega ona zapłacie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna + opłaty sądowe) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 10. Termin objęcia nieruchomości w posiadanie ustala się na dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

 11. Zarząd Powiatu w Ostrołęce zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

 12. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty na które przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego rejestru Sądowego – aktualny odpis z KRS,

 • cudzoziemcy – promesę wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 • cudzoziemcy – osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,

 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

 • osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem,

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

 1. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 10°° do 14°°, tel. 29 764 32 41 wew. 204.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15

 2. ogłoszenie w BIP i na stronie internetowej Powiatu Ostrołęckiego

 3. ogłoszenie na stronie www.eostroleka.pl i www.infopublikator.pl.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrołęka

GPS:

53.087735248376, 21.559404971507

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ID Ogłoszenia:

9976