Wyszukiwarka:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
titleName

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Włodawa, dnia 12.08.2019 r.

WB.6740.4.38.2018.LD

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.), art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z póź. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 12.08.2019 r., znak: WB.6740.4.38.2018.LD z wniosku złożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie, na realizację inwestycji drogowej  dotyczącej budowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1715L Stare Załucze – Grabniak oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.

Zakres prac związanych z budową i przebudową drogi powiatowej nr 1715L Stare Załucze – Grabniak obejmuje:

– usunięcie drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą drogową oraz karpin  po wcześniejszych wycinkach,

– rozebranie i wywóz na miejsce wskazane przez Zarządcę Drogi istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

– na odcinku od km 5+800,00 do km 6+677,19 zaprojektowano pełną konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej,

– na odcinku od km 6+677,19 do końca opracowania nakładka na istniejącej nawierzchni bitumicznej,

– budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni tłuczniowej, w ciągu chodników i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,

– na odcinku od km 6+025,70 do km 7+208,10 zaprojektowano ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej oraz chodnik na odcinku od km 6+040,14 do km 6+740,54,

– zaprojektowano jezdnię o przekroju szlakowym  z poboczami o szerokości 1 m,

– przewidziano wykonanie zatoki autobusowej,

– zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej na odcinku gdzie brak jest możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z korony drogi; projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe z odcinka od km 5+940 do km 6+690, kraty wpustowe zaprojektowano poza jezdnią, przy krawędzi,

– przewiduje się wykonanie prac mających na celu wyprofilowania geometrii skarp nasypów w pasie drogowym oraz skarp rowów odwadniających,

– przebudowę i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej,

– przebudowę i zabezpieczenie linii energetycznej.

           Inwestycja będzie realizowana w msc. Grabniak na działkach o numerach ewidencyjnych: 85/2, 85/1, 366, 165/1, 163, 312, 139/1 (139/3, 139/4), 140/1 (140/19, 140/20), 156 (156/1, 156/2), 157/1 (157/8, 157/9), 335/6 (335/7, 335/8), 367 (367/1, 367/2),  390 (390/1, 390/2), 391 (391/1, 391/2) (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale). Numery działek  oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:

  1. nr 139/3, 140/19, 156/1, 157/8, 335/7, 367/1, 390/1 i nr 391/1 położone w Grabniaku.

Niniejsze podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (12.08.2019 r.), inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Stare Załucze - Grabniak

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

ID Ogłoszenia:

12355