Wyszukiwarka:
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych
titleName

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

Włodawa, dnia 28.02.2019  r.

WB.6740.6.1.2019.LD

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z póź. zm) oraz art. 11 a i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku z dnia 15.02.2019 r. zmienionego w dniu 28.02.2019 r., złożonego przez  Gminę Wola Uhruska 22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 104395L od km 0+000 do km 3+793,00 oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony.

 

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej w obejmuje:

  • wykonanie poszerzeń jezdni na łukach oraz na odcinkach wymagających doprowadzenia istniejącego stanu do wymaganej stałej szerokości,
  • wymianę istniejącego przepustu rurowego betonowego na przepust z PVC ø100 dł. 12m,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie przebudowy włączeń dróg gminnych lokalnych w zakresie dostosowania wysokościowego istniejących nawierzchni z projektowanym wzmocnieniem jezdni projektowanej drogi,
  • budowę 2 zatok autobusowych oraz peronów (chodników),
  • wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

 

Inwestycja będzie realizowana w msc. Siedliszcze i Ruda na działkach o numerach ewidencyjnych: 194/2, 131, 132, 133/1, 152, 358, 357/2, 135 (135/1,135/2), 137 (137/1, 137/2) w msc. Siedliszcze oraz  dz. nr 811/1, 708/2 w msc. Ruda (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale). Numery działek  oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

 

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:

  1. nr 135/2 i nr 137/2 położone w Siedliszczu.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (28.02.2019 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy  al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011  – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzędu udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Włodawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Luty, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

ID Ogłoszenia:

10730