Wyszukiwarka:
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych
titleName

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

Włodawa, dnia 02.09.2020 r.

WB.6740.5.82.20120.IP

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 a i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1363), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku z dnia 04.08.2020 r., złożonego przez Gminę Włodawa 22-200 Włodawa, al. Jana Pawła II 22, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 104425L na odcinku od km 0+0,000 do km 0+930 oraz od km 1+879,20 do km 2+258,20 według założonego kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej sieci teletechnicznej.

Zakres prac związanych rozbudowie drogi gminnej nr 104425L obejmuje:

poprawę parametrów geometryczno – konstrukcyjnych oraz użytkowych istniejącej nawierzchni oraz infrastruktury drogowej poprzez:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogowego drogi gminnej an104425L w m. Suszno na odcinkach objętych opracowaniem,

 • wykonanie korekt wysokościowych oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,

 • rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 117332L przez odcięcie krawędzi, rozbiórkę istniejącej konstrukcji oraz przez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość umożliwiającą wykonanie korekty równości lub wykonanie pełnej grubości warstwy ścieralnej,

 • rozbiórkę (lokalni) istniejących elementów ogrodzeń i innych będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą,

 • wykonanie niewielkiej korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej na 104425L,

 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,

 • wykonanie przebudowy istniejących przepustów pod konstrukcją drogi,

 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi,

 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych i publicznych,

 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,

 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,

 • wykonanie poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu,

 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,

 • wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Inwestycja będzie realizowana w msc. Suszno na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • odcinek I od km 0+0,000 do km 0+930:

13, 260, 243, 231/15, 244/1, 439/7 (439/8, 439/9), 261/7 (261/8, 261/9), 244/9 (244/22, 244/23), 244/8 (244/24, 244/25), 244/7 (244/26, 244/27), 244/6 (244/28, 244/29), 244/13 (244/30, 244/31), 231/16 (231/23, 231/24),

 • odcinek II od km 1+879,20 do km 2+258,20:

291, 293/1, 294/20, 173, 290/65, 292 (292/1, 292/2), 290/19 (290/78, 290/79), 290/38 (290/80, 290/81), 290/71 (290/81, 290/83), 294/8,

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale). Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:

działki nr nr 439/8, 261/8, 244/22, 244/24, 244/26, 244/28, 244/30, 231/23, 292/1, 290/78, 290/80, 290/82, 294/8 położone w msc. Suszno.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (02.09.2020 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011 – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzędu udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Włodawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Wrzesień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Pwiatowe we Włoodawie

ID Ogłoszenia:

16836