Wyszukiwarka:
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
titleName

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Włodawa, dnia 03.04.2019 r.

WB.6740.6.1.2019.LD

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.), art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z póź. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 1/2019 z dnia 28.04.2019 r., znak: WB.6740.6.1.2019.LD z wniosku złożonego przez Gminę Wola Uhruska, na realizację inwestycji drogowej  dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 104395L od km 0+000 do km 3+793,00 oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.

 

 

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej w obejmuje:

  • wykonanie poszerzeń jezdni na łukach oraz na odcinkach wymagających doprowadzenia istniejącego stanu do wymaganej stałej szerokości,
  • wymianę istniejącego przepustu rurowego betonowego na przepust z PVC ø100 dł. 12m,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie przebudowy włączeń dróg gminnych lokalnych w zakresie dostosowania wysokościowego istniejących nawierzchni z projektowanym wzmocnieniem jezdni projektowanej drogi,
  • budowę 2 zatok autobusowych oraz peronów (chodników),
  • wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

 

Inwestycja będzie realizowana w msc. Siedliszcze i Ruda na działkach o numerach ewidencyjnych: 194/2, 131, 132, 133/1, 152, 358, 357/2, 135 (135/1,135/2), 137 (137/1, 137/2) w msc. Siedliszcze oraz  dz. nr 811/1, 708/2 w msc. Ruda (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale). Numery działek  oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

 

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:

  1. nr 135/2 i nr 137/2 położone w Siedliszczu.

 

Niniejsze podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (03.04.2019 r.), inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Włodawa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Pwiatowe we Włoodawie

ID Ogłoszenia:

11074