Wyszukiwarka:
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
titleName

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolsk.

Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym gruntów Mszczyczyn, zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO1M/00027276/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

 

Lp Działka

nr

Pow.

w ha

Cena

wywoławcza

netto

Wysokość wadium Godzina przetargu
1. 193/4 0,1160 35 500,00-zł 7 000,00zł   900

 

Na dzień dzisiejszy sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Natomiast w przypadku zmiany przepisów VAT do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek.

Dla wyżej wymienionej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. , Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r. działki przeznaczone są w studium pod planowane tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi socjale i bytowe). I przetarg ogłoszony na dzień 15 stycznia 2019r., II przetarg ogłoszony na dzień 14 maja 2019r. i III przetarg ogłoszony na dzień 25 czerwca 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w sali nr 15

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 7000,00 zł na konto Gminy Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002 do dnia 25 lipca 2019r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż działki nr 193/4.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Dolsk.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się osobom, które nie wylicytowały działki, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinna przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli w przetargu ma uczestniczyć inna osoba, aniżeli ta na którą zostało wpłacone wadium – powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka , zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową małżeńską lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Dolsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Dolsk z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28-25-001.wew.44.

 

B U R M I S T R Z

Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr BARBARA WIERZBIŃSKA

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dolsk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

ID Ogłoszenia:

11913