Wyszukiwarka:
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka
titleName

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

Loading…

WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

Obręb, księga

Wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki

[m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wadium [zł]

Przewłoka

SL1S/00065032/5

121/8

2043

225.000,00

22.500,00

121/9

1319

145.100,00

15.000,00

121/10

1095

120.500,00

12.500,00

121/11

1095

120.500,00

12.500,00

121/12

1095

120.500,00

12.500,00

121/13

1095

120.500,00

12.500,00

121/14

1095

120.500,00

12.500,00

121/15

1100

121.000,00

12.500,00

Rowy

SL1S/00043658/9

764/3

990

248.000,00

24.800,00

764/5

518

112.000,00

11.200,00

Funkcja w mpzp i infrastruktura:

  1. Obręb Przewłoka – działki Nr 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15 symbol w planie 95.MN,U – funkcja podstawowa: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; funkcja uzupełniająca: teren zabudowy usługowej.

Działki leżą w strefie „C” obszaru ochrony Uzdrowiska Ustka.

Na wschodniej granicy działki Nr 121/8 oraz na zachodniej granicy działki Nr 121/9 przebiega rów melioracyjny do zachowania. Dopuszcza się skanalizowanie cieku z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XXVIII.333.2013 z dnia 24 maja 2013 roku ( ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2824 z dnia 15.07.2013 roku).

Do działek istnieje możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne, lecz nie są urządzone.

2. Obręb Rowy – działki Nr 764/3 oraz 764/5 – symbol w planie: B6.UT./MN – funkcja podstawowa: zabudowa usług turystycznych – pensjonaty, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa rekreacji indywidualnej; funkcja uzupełniająca: usługi: handel detaliczny, gastronomia, usługi drobne, pokoje na wynajem.

Działki znajdują się w granicach otuliny Słowińskiego Parku Narodowego oraz pasa ochronnego brzegu morskiego.

Teren działki 764/5 oraz minimalna część działki 764/3 znajdują się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXVI.437.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku poz. 1205 z dnia 20.03.2014 r.).

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana jest w drodze gminnej oznaczonej nr 784. Przyłącza do działek zostaną wybudowane w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Przez działki przebiega sieć elektroenergetyczna. Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci.

Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne, lecz nie są urządzone.

Na działce nr 764/5 ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony dla każdoczesnego właściciela na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy oraz w celu usunięcia ewentualnych awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z załącznikiem graficznym, który stanowił będzie integralną część umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku konserwacji lub naprawy odpowiedzialność ponosić będzie Gmina Ustka. Zabudowa kubaturowa działki możliwa jedynie w przypadku przełożenia przebiegającej przez nieruchomość sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ponosi Nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki na konto Gminy Ustka – Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010 do dnia 11 grudnia 2018 roku. Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej.

Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę.

W tytule przelewu proszę podać nr działki oraz obręb geodezyjny, na którą wpłacane jest wadium.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.

Postąpienie minimum 1% wartości nieruchomości.

Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT 23% do dnia zawarcia umowy, Wójt może odstąpić od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy.

Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości.

Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 lub (59) 814 60 44 wew. 431 lub 409, fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu.

Informacje dotyczące warunków zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w pokoju 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.

Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku: infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter) w dniu 16.11.2018 r.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych i szczegółowych dla działek będących przedmiotem zbycia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP, system informacji przestrzennej GISON i na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl, gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl

Ogłoszenie w prasie dnia 16.11.2018 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ustka

GPS:

54.580821211432, 16.862077000177

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

9923