Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE
titleName

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

RGG.6840.24.2019

     Żabno, 2 sierpnia 2019 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 370 o powierzchni 0,28 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,28 ha. Decyzją z 16 października 2014 r., znak: RG.6730.60.2014 o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 59.100,00 zł netto + 23% VAT

         Wadium: 11.000,00 zł

         Termin przetargu: 4 września 2019 r. o godz. 1100

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 11.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012
w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019 r. włącznie.

 

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

 

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

 

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

12267