Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE

Znak: SGG.6821.41.2019

Oświęcim, dnia 5 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 721/1 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec, poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Oświęcim – Kęty odgałęzienie do SRP Grojec DN 100 CN 2,5 MPa w ramach zadania pn. „Przebudowa gazociągu przyłączeniowego do SRP Grojec DN 65 CN 2,5 MPa – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu – Wydział V Ksiąg Wieczystych z wpisem prawa własności na rzecz kilku osób,

m.in. Pani Józefy Gieras c. Józefa i Antoniny, po której nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz osób których nie odnaleziono w bazie PESEL lub nie ustalono danych osobowych pozwalających na dokładną identyfikację czyli: Pana Józefa Zemlak wpisanego na podstawie kontraktu kupna sprzedaży z daty Detroit Mich. 1921-04-08, Pani Anny Szlagór, Pana Franciszka Ledwonia i Pani Stefanii Okrzesik ujawnionych na podstawie dekretu dziedzictwa A. 48/31 z dnia 12 lutego 1931 r. oraz Pana Józefa Zemlak s. Wojciecha i Pana Franciszka Zemlak s. Józefa wpisanych na podstawie dekretu przyznania spadku A. 123/32 z daty 06-07-1932. Z uwagi na powyższe starosta uznał iż działka nr 721/1 położona w Grojcu stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ugn.

Jednocześnie organ wzywa następców wymienionych współwłaścicieli działki 721/1 oraz inne osoby, które wykażą że przysługuje im prawo rzeczowe do tej parceli, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa. Osoby takie winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacja pod nr tel. 33/844-97-50.

Starosta

Marcin Niedziela

Otrzymują:

Strony według rozdzielnika

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

18253