Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 146/2020
titleName

OGŁOSZENIE nr 146/2020

OGŁOSZENIE nr 146/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 13 maja 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 11.05.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Operator S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Thiem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN na działkach nr: 319/18, 59, 347/6, 347/3, 347/1 – obręb geodezyjny Ciche; 160/3, 7111, 7110, 7139/1, 7138/4, 7138/5, 7137/17, 705, 708, 160/1, 7161/4, 7162/1, 7162/6, 7163/2, 7165/14, 7164/1 – obręb geodezyjny Zbiczno; 7139/2, 7112, 194, 195/7, 231, 7161/1, 7162/7, 7164/2, 220, 213, 204, 7140/5, 195/1, 7140/1, 195/2, 195/4, 193/3, 193/5, 193/4, 7139/4 – obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

15159