Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 200/2020
titleName

OGŁOSZENIE nr 200/2020

OGŁOSZENIE nr 200/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 19 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Kopisteckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 203/28 i 246 – obręb geodezyjny Pokrzydowo, w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

17824