Wyszukiwarka:
Ogłoszenie nr 286/2021 Wójta Gminy Zbiczno
titleName

Ogłoszenie nr 286/2021 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 286/2021

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 6 października 2021 r.

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 5.10.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Zbiczno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Zbiczno na działkach nr: 386, 385/9, 385/15, 385/13, 385/14, 385/1, 385/16, 385/2, 385/17 i 385/8 – obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno.  

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia
w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Zbiczno 

                                                                                               mgr Magdalena Golubska

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

21591