Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 37/2019
titleName

OGŁOSZENIE nr 37/2019

OGŁOSZENIE nr 37/2019

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz
art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2.04.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – firmę Zakład Usług Elektrycznych „EL-RIM” Michał Rupiński, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia – 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na działkach nr 423, 424, 425 i 438 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia
w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11057