Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 54/2019, WÓJT GMINY ZBICZNO
titleName

OGŁOSZENIE nr 54/2019, WÓJT GMINY ZBICZNO

OGŁOSZENIE nr 54/2019

WÓJT GMINY ZBICZNO

z dnia 3 czerwca 2019 r.

 

         o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

 Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

 zawiadamiam

 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 12.02.2018 r., na wniosek właściciela działek, których dotyczy inwestycja z dnia 19.01.2018 r., znak: GKB-I.6220.3.2018 dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJP na działkach nr 130/7 i 130/10 w miejscowości Pasieki, obręb Małki, gmina Bobrowo”.

            Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14 dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbiczno i Gminy Bobrowo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń obydwu Urzędów Gmin i Sołectwa Małki.

         Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Czerwiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11609