Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 60/2019 – WÓJT GMINY ZBICZNO
titleName

OGŁOSZENIE nr 60/2019 – WÓJT GMINY ZBICZNO

OGŁOSZENIE nr 60/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Działając na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),  w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

zawiadamiam

 o wydaniu decyzji z dnia 26.06.2019 r. znak: GKB-I.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJP na działkach nr: 130/7 i 130/10 położonych w miejscowości Pasieki, obręb geodezyjny Małki, gmina Bobrowo.

Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa,
II piętro, pok. 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:00.

Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach prowadzonych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie: gm-zbiczno.rbip.mojregion.info.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Czerwiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11833