Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 67/2019 WÓJTA GMINY ZBICZNO
titleName

OGŁOSZENIE nr 67/2019 WÓJTA GMINY ZBICZNO

OGŁOSZENIE nr 67/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 10 lipca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5.07.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika ENERGA  OPERATOR S.A. – firmy PLANEL Wiktor Karłowski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, budowa: linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 168/27 w m. Zbiczno, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Zbiczno

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

11963