Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 70/2019
titleName

OGŁOSZENIE nr 70/2019

OGŁOSZENIE nr 70/2019

Wójt Gminy Zbiczno

z dnia 22 lipca 2019 r.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek firmy PV 120 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową”, położonej na działce nr 30 – obręb Żmijewko, gmina Zbiczno.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r. poz., 71), wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zbiczno, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu, właściwymi do wydania opinii i uzgodnień będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Równocześnie informuję, że tutejszy urząd zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przedstawienie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz składać pisemnie wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, pokój nr 10, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Zbiczno, w sołectwie Zbiczno, a także na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Zbiczno www.gm-zbiczno.rbip.mojregion.info.

 

 

 Wójt Gminy Zbiczno

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12209