Wyszukiwarka:
Ogłoszenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22.08.2019
titleName

Ogłoszenie nr 80/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22.08.2019

OGŁOSZENIE nr 80/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika ENERGA  OPERATOR S.A. – firmy EL-DRO Sp. z o.o., Sp. kom., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej SN kV GPZ Jabłonowo – Nowe Miasto na działkach nr: 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 – obręb Ciche oraz działkach nr: 7005/1 i 7011 – obręb Koń, w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ładnówko, Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12453