Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 89/2019 WÓJTA GMINY ZBICZNO
titleName

OGŁOSZENIE nr 89/2019 WÓJTA GMINY ZBICZNO

OGŁOSZENIE nr 89/2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 25 września 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.09.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Zbiczno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo na działkach nr: 76, 143/1, 145/1, 145/2 i 146 – obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12755